Araç Kiralama Sözleşmesi

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI
TARAFLAR: Bir taraftan ön yüzde kaşe ve imzası bulunan ve aracın sahibi olan (“Kiralayan”) ile diğer
taraftan yine ön yüzde ismi/ünvanı soyadı, adresi ve imzası bulunan (“Kiracı”) aşağıda yazılı olan şartlara
uygun olarak ön yüzde detayları kayıtlı aracın kiralanması için anlaşmışlar ve işbu Araç Kiralama
Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imzalamışlardır.
Madde 1 - GENEL KOŞULLAR
1) Kiralayan, kiraya konu aracı, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulmak kaydı ile Kiracıya
Sözleşmede belirlenen süre için kullanıma vermiştir.
a- Kiracı bu Sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile birlikte 5 lastiği mükemmel durumda,
avadanlıklar, ilgili belgeler (Motorlu Araç Belgesi, Sigorta Poliçesi, Haritalar vb.) ve tüm aksesuarlar ile
sağlam teslim alındığını Sözleşmede yazılı olan saatte ve Sözleşmede aksine hüküm bulunmuyorsa aldığı
yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiracı aracı aldığı yerde geri teslim etmediği takdirde Kiralayanın
aracı geri götürmesi üzerine ödeyeceği şoför, yakıt vb. ekstra bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu bedel
Kiralayan tarafında aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve Kiracıdan tahsil edilecektir,
b- Aracın teslimi sırasında Kiracı aracı denetlemiştir. Kiracı tarafından aracı teslim aldığı anda
belirtilmemiş ve yazılı tutanak altına alınmamış olan tüm hasardan Kiracı sorumludur
2) Kullanım sınırlamaları aşağıdaki gibidir.
a- T.C. Kanunları uyarınca taşınması yasak sayılan her türlü emtia taşınmasında, kişinin üzerinde
bulundurması suç teşkil eden veya izne tâbi olmayan hiçbir madde araçlarda bulundurulamaz,
b- Araç gayri yasal hiçbir iş için kullanılamaz, gayri yasal işlere mekan teşkil edilemez.
c- Araç istihab hadlerinin dışında üstünde yüklenemez aracın yol durumu hava durumu v.b. gibi etkenler
göz önünde bulundurarak yük ve yolcu taşıması esastır, maddî bütünlüğe zarar getirebilecek şekilde
yüklenmesi yasaktır.
d- Kiracı, Kiralayanın yazılı onayı olmadan araç üzerine, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında
değişiklik, oynama veya ekleme yapamaz.
e- Kiracı, aracı Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin
çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında kullanılamaz.
f- Yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve
uygun olmayan yollarda kullanılamaz.
g- Kiracı, aracı alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisindeyken kullanamaz.
h- Kiracı aracı ödeme şekli ne olursa olsun yolcu yada mal taşımada kullanamaz. Araç ticari maksatlı
kullanılamaz.
ı- Kiracı aracı ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan
başkasına kullandıramaz. Ariyet ilişki kuramaz ve alt kiralama yapamaz.
3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada Kiracının;
- Eko grup araçlar için 21 yaş ve en az 2 yıllık sürücü belgesi
- Orta grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık sürücü belgesi
- Üst grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık sürücü belgesi
ibrazı gereklidir. Kiralayanın yazılı onayı olmaksızın Kiracı aracı 3.şahıslara kullandıramaz. Bu durumda
Kiralayan aracı kullanacak 3. şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve
imzalatır. Aracı kullanılacak olan 3. Kişilerin de Kiracıda aranan niteliklere haiz olması şarttır. Aksi halde
tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse Kiralayan aracın ikinci maddede söz konusu edilen depozitosunu irat
kaydedebilir.
4) Kiracı aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın
çalınması durumunda Kiracı, çalınma ihbarını Kiralayana olayı öğrendikten en geç bir saat içinde iletilecek
ve derhal en yakın polis merkezine başvurarak tutanak tutturacak ve Kiralayanın talimatları doğrultusunda
yapılması gereken diğer işlemleri yapacaktır. Bu durumda kiracı, araç 45 gün içinde bulunursa o tarihe
kadar olan kira bedelini ödeyecektir. Araç 45 gün içinde bulunmazsa ve ilgili kasko şirketi aracın bedelini
ödemeyi red ederse, Kiralayan ödemenin red olunduğuna dair resmi evrak ile Kiracıya o günkü raiç bedeli
üzerinden rücu eder.
5) Kiracı, aracın Kiralayana teslimi anında araca ait bilgileri içeren evrakları (Motorlu Araç Tescil Belgesi.
Sigorta Poliçesi Plakaları vs.) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira
bedelini bulunmaması halinde yenilerinin alınması için gereken bedelleri ödeyeceği gibi aracın kaybı
halinde, aracın kaybı için ödenecek bedel ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri
de ödemekle yükümlüdür.
6) Aracın, herhangi bir olay nedeniyle Kiracının kusuru olduğu hallerde, yetkili makamlarca müsaderesi
veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişim ve harcamalar Kiracıya aittir. Bu
sürede geçecek günlerin kirası Kiracı tarafından ödenecektir.
7) Kira süresi içerisinde aracın bakımı ve onarım sorumluluğu Kiralayana aittir. Periyodik bakım için
Kiralayan aracı geri çağırdığında Kiracının aracı teslim etmesi şarttır. Kiralayan yalnız kendi insiyatifinde
olmak üzere kiracının araçtan yoksun kaldığı süre için başka bir araç verilebilir. Tabi kullanma ve eskime
sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları Kiralayana aittir. Buna karşılık mutad
olmayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma
nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi kiraladığı
yere getirmek üzere yapılan taşıma harcamaları Kiracıya aittir.
8) Kiracı, aracı teslim öncesi gerekli kontrolleri yapmalı ve araç içinde ve bagajında herhangi bir eşya veya
metaryal bırakmadığından emin olmalıdır. Kiracının, aracı Kiralayana teslim ettiği andan itibaren Kiralayan
hiçbir şekilde, araçta taşınan, bırakılan ya da teslim esnasında araçta unutulan herhangi bir malın
kaybından ya da zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.
9) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık 7, aylık 30, yıllık süre ise 365 gündür.
10) Kiralayan bir sebep göstermeksizin tazminat ödemek zorunda olmaksızın Sözleşmeyi dilediği zaman
fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
a- Bu durumda kiracı aracı en yakın ofis/veya istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme Kiracının
kusurlu hareketleri nedeniyle fesih edilmiş ise ve araç teslim alındığı bir yere teslim ediliyorsa nakliye
ücreti 1. madde a paragrafında belirtildiği gibi kiracı tarafından ödenecektir.
b- Kiralayan Sözleşmeyi kendisi feshetmiş ise bu Sözleşme hükümlerinin aksine bir durum yoksa
Kiracının kendisine ödediği veya aracın kullanılmamış olduğu süreye ait bedeli Kiracıya geri öder. Araca
gelmiş olan herhangi bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan ve mahsup hakları saklıdır.
11) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve koşullardaki herhangi bir ilave veya
değişiklik hükümsüzdür.
12) Kiracı veya Kiralayan 3. şahıslara karşı yöneltecekleri tazminat talep ve davalarında birbirlerine
gereken hukukî desteği sağlayacaklardır. Kiracı dava haklarını kiralayana temlik edecektir. Taraflar dava
masraflarını kendi yükümlülükleri oranda ödeyeceklerdir.
13) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurtdışına çıkarılmazlar.
14) Kiracı ile Kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Kiralayan’ın merkezinin bulunduğu il mahkemeleri ve
icra dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.
15) Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracın içindeki donanım ve gereçleri devir temlik
ve rehin edemez, bunları Kiralayana ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık
halinde Kiralayan bir ihtara hükme hacet kalmaksızın aracı Kiracıdan geri alma hakkına sahiptir.
16) Bu Sözleşmenin akdinden dolayı Kiracı Kiralayanın herhangi bir temsilcisi vekili işçisi vs. gibi sıfatlara
sahip olmayıp kendi adına hareket eden kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3. kişilere
verilen her türlü maddî ve manevî zararın tazmini Kiracıya aittir. Kiracı Kiralayanı her türlü maddî hukukî
ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceği sorumluluğun kendisine ait
olduğunu peşinen kabul eder. Kiralayanın bu tip taleplere karşı rücu, mahsup ve elindeki ödeme
enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.
17) Kiracı işbu Sözleşme kapsamında Kiralayan ile paylaşmış olduğu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tanımlanmış olan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin
doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir.
Kiralayan kendisi ile paylaşılmış olan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yalnızca işbu
Sözleşme ‘deki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak ve KVKK ile ikincil
düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde işleyecektir. Kiralayan, işbu sözleşme
kapsamında kendisi ile paylaşılan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri almayı kabul ve taahhüt eder.
18) Kira kontratı kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orijinal (birinci) kopya geçerlidir.
19) Aracın eksik miktarda yakıt ile iade edilmesi durumunda, eksik kalan akaryakıt tutarı Kiracıdan tahsil
edilir. İade esnasında araçta bulunan fazla akaryakıt da Kiracı sorumluluğundadır ve ücret iadesi
yapılamaz.
Madde 2 – ÖDEME VE TEMİNAT
1) Sözleşmenin düzenlenmesi sonrasında; B sınıfı araçlar için 750 TL, C sınıfı araçlar için 1000 TL, D sınıfı
araçlarda ise 1500 TL olmak üzere
a- Nakit ödemeli anlaşmalarda kira depoziti olarak Kiracıdan nakit olarak alır ve aracın iadesinden
itibaren 4 hafta içinde iade edilir.
b- Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde ise boş bir slip imzalı olarak kiracıdan alınır veya belli bir miktar
üzerinden ön provizyonla blokaj uygulanır. Kiracıdan alınan kredi kartı slibi trafik cezalarının ve her türlü
geçmiş ve gelecek alacağın tahsilinde kullanabilir. Ceza ödemelerinde erken ödeme indirimi uygulamaz.
2) Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılabilir.
3) Rezervasyon iptalleri 24 saat öncesine kadar yapılacak bu zaman geçirildiği takdirde bir günlük ücret
kiralayana irat kaydedilir Bu durumda kiralayan sözleşmeyi feshedebilir.
4) Kiracı, kiraladığı araçla ilgili olarak sözleşme sırasında ve/veya sonradan ortaya çıkacak her türlü zarar,
trafik cezası, köprü geçiş ihlali, hasar vb. tüm konulara ilişkin olarak kiraya verene bildirmiş olduğu kredi
kartından kiraya verenin dilediği gibi çekim yapmasına şimdiden rıza gösterdiğini, bu konu ile ilgili
herhangi bir itirazı olmadığını, bankaya yapacağı herhangi bir itiraz olursa kiraya verenin bu belge ile
bankanın kiraya verene ödeme yapması gerektiğini şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 3 - SİGORTA
1) Kiralayanın araçları kara yolları trafik yasası uyarınca mecburî malî mesuliyet sigortası ile
sigortalanmıştır.
2) Kiracı günlük sigorta primini (CDW) ödeyerek araç hasarları için ekstra mini kasko sigortası yaptırabilir
ancak;
a- Ödeme iş bu sözleşmenin ön yüzünde bulunan ilgili yere işaretlenmeli ve en geç aracın Kiracı’ya
teslim edildiği anda Kiracı tarafından ödenmiş olmalıdır,
b- Aşağıda bulunan 3. paragraf hükümleri saklıdır.
3) Herhangi bir kaza veya hasar durumunda kiracının bu kasko sigortasından yararlanabilmesi için
aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde işbu Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca
Kiracı araç hasarının tamamından şahsen sorumlu olur.
a- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan şehir sınırları içinde (trafik polisi mahalli karakol
şehir dışında jandarma vb.) gibi olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirtilen bir teknik kaza raporu tespit
zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı
kiralayana en geç 48 (kırksekiz saat) içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.
b- Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik
doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir
hızı ile araç kullanımı vb özensizlik ve kasıt nedenli hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt nedenli oluşacak
hasarlarda, lastik patlaması sonucunda jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik
yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,
sözleşmede belirtilen sürücüler dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliğinin; kasko ve-veya filo poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile,
sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde ödemekle yükümlüdür. Tüm kaza ve hasarlarda
sigorta poliçesi olsun veya olmasın her zaman kasko genel ve özel sigorta şartları içerisinde
değerlendirilir.
c- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum yoksa kazayı Kiralayana anında haber
vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusur
oranının kiralayanın zararını kiracıdan talep hakkını her zaman mahfuz tutar araçtan bazı şeylerin (radyo,
stepne, avadanlıklar vb.) hainde ortaya çıkacak zarar ve sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının
sorumluluğu altındadır.
d- Kiralayan 3. şahıslara zarar vermesi sonucu doğacak hukukî sorumluluğu her araç için yaptırılmış
mecburî malî mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden tahsil ettiği
tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukukî sorumluluk kiracıya ait olup Kiralayan
kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar,
e- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamındadır.
f- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi bulunan kaza raporu ile %100 oranında suçlu görülen geçerli veya
geçersiz ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ve taşınan mallardan doğan
yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen Kiracı mesuldür.
g- Kira süresi içinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiralayana aittir. Kendisine kabil olmayan her
fiil ve ihmalinden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen Kiralayan tahsil
edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için Kiracıya rücu hakkına sahiptir. Herhangi bir
hasar veya arıza durumunda, Kiralayanın bilgisi dışında alınmış her türlü yol yardım veya çekim
hizmetleri nedeni ile oluşacak maliyetlerden kiralayan sorumludur.
h- Lastik hasar ve onarımları cam kırılmaları ve çalışan yedek lâstik ve/veya avadanlıklar sigorta kapsamı
dışındadır,
Sigortanın geçersiz olduğu haller;
1-Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisindeyse,
2- Azami hız limiti aşıldıysa,
3- Ehliyetsiz ise,
4- %100 kusurlu ise,
5- Yukarıda belirtilen evraklar temin edilmiyorsa,
6- Sürücü kira antlaşmasında kayıtlı değil ise,
7- İş kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise iş bu paragrafta
belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde Kiracı zararın tamamından şahsen sorumludur.
Madde 4 - TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ
1) Kiralayan Kiracının iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı
uğradığı maddî zararın tazmininde başka ağır kusur taşıyan kasten yapılmış olan ve kiralayanın isminin
zedelenmiş olduğu gibi durumlarda Kiralayan’ın uğradığı maddi zararına ek olarak 10.000 TL cezai şart
Kiracıdan talep edilir.
2) Ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak olan faiz oranı Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte
Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan en yüksek banka ticarî kredisi faiz oranıdır.
İşbu Sözleşme, yukarıda yazılı maddelerden oluşmuş olup iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca
kabul edilerek ............. / ............. / ........... tarihinde imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.